The Greenery

Salgs- og leveringsbetingelser for The Greenery I/S, cvr.nr. 40 33 33 04

§ 1 Generel anvendelse og gyldighed

§ 1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Kundens angivelse af særlige vilkår i ordrer m.v. anses ikke som en fravigelse af nedenstående betingelser, medmindre The Greenery I/S skriftligt har accepteret disse.

§ 2 Tilbud og accept

§ 2.1 Aftale mellem The Greenery I/S og kunden anses for indgået, når The Greenery I/S har modtaget kundens accept af sit tilbud.

§ 3 Betalingsbetingelser

§ 3.1 Ved betaling via webshop, trækkes halvdelen af købesummen ved ordrebekræftelse, mens Den resterende halvdel af købesummen reserveres på betalingskort og trækkes ved af-sendelse af varen fra The Greenery I/S’ lager. Er kunden forbruger, trækkes hele købe-summen fra kundens betalingskort ved afsendelsen af varen fra The Greenery I/S’ lager.

§ 3.2 Ved betaling via faktura, betales halvdelen af beløbet første hverdag efter aftaleindgåelse, og Den resterende halvdel betales senest en uge inden montering af drivhuset.

§ 3.3 Betaler kunden ikke inden betalingsfristens udløb, kan The Greenery I/S tilbageholde sin ydelse og beregne sig morarenter med sædvanlig procesrente i henhold til renteloven. Der vil blive pålagt rykkergebyr på kr. 100,00 for hver rykker i overensstemmelse med rentelo-vens § 9 b, stk. 1 og 2.

§ 3.4 Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for op-fyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og en sådan tilbageholdelse vil være at betragte som en væsentlig misligholdelse af aftalen.

§ 4 Fortrydelsesret, annullering og ændring af ordre

§ 4.1 Annullering eller ændring af ordre efter The Greenery I/S har modtaget kundens accept af sit tilbud, kan kun ske ved skriftlig henvendelse til The Greenery I/S.

§4.2 I tilfælde af annullering eller ændring af ordre, skal kunden erstatte The Greenery I/S’ om-kostninger, tab og mistet avance, dog minimum et beløb, svarende til 10 pct. af den aftalte købesum eksklusive moms.

§ 4.3 Såfremt kunden er forbruger, har kunden ved køb via webshop 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af varen. Hvis kunden ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden inden denne frist skriftligt via e-mail til info@thegreenery.dk meddele dette til The Greenery I/S . Udnyttelse af fortrydelsesretten ændrer ikke på tidspunktet for overgangen af risikoen for varen.

§ 4.4 Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal kunden uden unødig forsinkelse sende varen retur til The Greenery I/S dog senest 14 dage efter meddelelsen om udnyttelsen af fortrydelses-retten. Ved returnering bærer kunden ansvaret for forsvarlig indpakning og forsendelse af varen. Fragtomkostninger i forbindelse med returnering afholdes af kunden.

§ 4.5 Ved udnyttelse af fortrydelsesretten hæfter kunden for værdiforringelse af varen som skyl-des håndtering af varen, udover hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenska-ber og funktionsmåde. Værdiforringelsesbeløbet modregnes i tilbagebetalingen af købe-summen.

§ 5 Konstruktionsændringer

§ 5.1 The Greenery I/S designer og udvikler selv sine produkter, hvorfor der sker løbende for-bedring. The Greenery I/S tager derfor forbehold for mindre afvigelser i forhold til fotomate-riale mm.

§ 6 Levering

§ 6.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, er angivne leveringstider fastsat ved et skøn. Kommer The Greenery I/S til den opfattelse, at en aftalt leveringstid ikke kan overholdes, eller at forsinkelse må anses som sandsynlig, vil kunden modtage skriftlig meddelelse herom, hvil-ken så vidt muligt vil indeholde oplysning om tidspunktet, for hvornår levering påregnes at kunne finde sted.

§ 6.2 En overskridelse af leveringstiden med indtil 30 dage, som skyldes forhold The Greenery I/S bærer ansvaret for, anses som rettidig levering.

§ 6.3 En overskridelse af leveringstiden, der skyldes forhold som kunden bærer ansvaret for anses som rettidig levering.

§ 6.4 En overskridelse af leveringstiden, der skyldes forhold som kunden bærer ansvaret for, medfører ikke ekstra omkostninger for kunden, medmindre der er tale om, at en montør kører forgæves. I et sådan tilfælde faktureres kunden det respektive antal spildtimer samt udgift til kørsel.

§ 6.5 The Greenery I/S bærer ikke ansvaret for eventuelle tab, som kunden måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering.

§ 7 Levering og montage – Premium Greenery

§ 7.1 Kunden bærer ansvaret for, at regler og begrænsninger med hensyn til placering, bygge-højde mv. i forhold til grundens skel overholdes. Det er ligeledes kundens ansvar at sikre overensstemmelser med bygningsreglementer, lokalplaner m.v.

§ 7.2 Kunden bærer ansvaret for, at drivhuset placeres i sikker afstand til faldende materiale fra f.eks. træer m.v.

§ 7.3 Kunden bærer ansvaret for, at området, hvor drivhuset skal placeres, er plant og tilgænge-ligt. Der må maksimalt være et fald på 10 cm. over længden eller bredden af drivhuset. Montøren borer ca. 1 meter lange jordskruer til fundament og det er kundens ansvar, at undergrunden er tilgængelig, så montøren ikke forvolder skade på el, vand, gas, kloak eller lignende.

§ 7.4 Kunden skal forud for levering klargøre området jf. instruktion, som tilsendes kunden forud for levering.

§ 7.5 Viser det sig ved leveringen, at drivhuset ikke kan placeres og/eller monteres på ejendom-men, skal kunden betale The Greenery I/S’ negative opfyldelsesinteresse.

§ 7.6 The Greenery I/S har tilladelse til at efterlade eventuelt pakkemateriale og paller på kun-dens ejendom.

§ 8 Levering og montage – DIY Greenery (byg selv)

§ 8.1 Kunden bærer ansvaret for, at regler og begrænsninger med hensyn til placering, bygge-højde mv. i forhold til grundens skel overholdes. Det er ligeledes kundens ansvar at sikre overensstemmelser med bygningsreglementer, lokalplaner mv.

§ 8.2 Kunden bærer ansvaret for forberedende arbejde samt, at fundering er tilstrækkelig til at bære konstruktionen.

§ 8.3 Kunden bærer ansvaret for overfladebehandling af alle træelementer samt for montage af drivhuset. The Greenery kan ikke drages til ansvar for forkert udført fundering, montage eller utilstrækkelig overfladebehandling. Det forudsættes, at drivhuset overfladebehandles inden montering og senest 2 måneder fra modtagelse af drivhuset.

§ 8.4 The Greenery I/S er ikke ansvarlig for skader og tab indtrådt som følge af produktet ikke er samlet, bygget, vedligeholdt eller lignende i overensstemmelse med The Greenery I/S’ forskrifter. Kunden bærer det fulde ansvar for, at produktet er forsvarligt placeret, samlet, vedligeholdt m.v. i overensstemmelse med The Greenery I/S’ forskrifter.

§ 9 Vedligehold

§ 9.1 Drivhuset er konstrueret, således den bærende konstruktion er inde i drivhuset hvilket be-grænser eksponeringen for fugt og sol. På malede drivhuse er alt materiale imprægneret mod svamp og overfladebandlet med træbeskyttelse. Materialet er dog et naturprodukt og skal behandles derefter.
§ 9.2 Drivhuskonstruktionen skal holdes fri for kontakt med jord og/eller andet materiale. Belæg-ning i eller omkring drivhuset skal være minimum 2 cm under underkant af drivhus for at undgå fugtproblemer i drivhusets konstruktion.

§ 9.3 The Greenery I/S anbefaler, at kunden overfladebehandler udvendige glaslister med træ-beskyttelse hvert 2-3 år. Større vedligehold foretages efter behov afhængigt af vejrforhold samt placering.

§ 10 Mangler, reklamation og afhjælpning

§ 10.1 Vil kunden påberåbe sig en mangel, skal kunden give The Greenery I/S meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at køberen har opdaget manglen.

§ 10.2 Har kunden ikke inden to år efter levering af varen meddelt The Greenery I/S, at kunden vil påberåbe sig en mangel, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.

§ 10.3 Såfremt der påvises mangler ved det leverede, er The Greenery I/S berettiget og forpligtet til uden ugrundet ophold, efter eget valg enten at foretage omlevering, eller såfremt det er muligt, at afhjælpe manglen.

§ 10.4 Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at drivhuset ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i overensstemmelse med The Greenery I/S’ forskrifter, fejl-agtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden the Greenery I/S’ skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

§ 11 Garanti

§ 11.1 The Greenery I/S gør opmærksom på, at da træ er et organisk materiale, kan der fore-komme ændringer i træets struktur, herunder mindre revner, harpiksudtræk eller lignende. For ubehandlede drivhuse, kan overfladen antage naturlig patinering.

§ 11.2 The Greenery I/S yder ikke garanti på drivhusets glas.

§ 11.3 The Greenery I/S gør kunden særligt opmærksom på, at et drivhus er en enkeltlagskon-struktion, der ikke er fuldstændig tæt. Afhængig af vejrforholdene kan der forekomme utætheder ved tagvinduer, døre og samlinger i kippen/hjørner. The Greenery I/S opfordrer til at have dette med i overvejelserne, når drivhuset indrettes.

§ 12 Lovvalg og tvister

§ 12.1 Medmindre præceptive regler foreskriver andet, skal enhver tvist mellem The Greenery I/S og kunden, som ikke kan afgøres udenretligt, afgøres ved The Greenery I/S’ værneting under anvendelse af dansk ret.

§ 13 Persondata

I forbindelse med indgåelse af købsaftalen, opnår The Greenery I/S personoplysninger, som eksempelvis navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr. m.v., hvilke oplysninger The Greenery I/S behandler i henhold til sin persondatapolitik, som kan tilgås på https://thegreenery.dk/privatlivspolitik/.